Chính sách Bảo mật Thông tin Khách hàng:

Chính sách Bảo mật Thông tin Khách hàng:

 • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

  • Không chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
  • Thu thập thông tin cá nhân và thông tin về dịch vụ như họ tên, địa chỉ, điện thoại, email và chi tiết đơn hàng.
 • Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Sử dụng thông tin cho việc hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin dịch vụ, và quảng bá sản phẩm.
  • Thông tin có thể được sử dụng để quản lý tài khoản, giao dịch tài chính, và gửi thông tin mới.
 • Thời gian lưu trữ thông tin:

  • Xóa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách hàng gửi về email.
 • Người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin cá nhân:

  • Chỉ được tiếp cận thông tin khi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:

  • Cam kết bảo mật thông tin và chỉ sử dụng cho các mục đích cụ thể như nâng cao chất lượng dịch vụ và giải quyết khiếu nại.
  • Khách hàng có thắc mắc có thể liên hệ qua số hotline hoặc email được cung cấp.